Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu.

2. Za spracovanie osobných údajov je zodpovedná Michaela Kelementová, Tuhár 24, 985 12 Tuhár, IČO: 52368491, prevádzkovateľ webových stránok www.progressphase.com.

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, email. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k účelu plnenia zmluvy o poskytovaní služieb. Prevádzkovateľ spracúva (zhromažďuje, uchováva a používa) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ využíva adekvátne organizačné, bezpečnostné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako to vyžaduje účel, pre ktorý sa uchovávajú.

4. Poskytnuté osobné údaje, môžu byť zdieľané s tretími stranami len ak je to nevyhnutné pre vykonanie služieb, ktoré vám poskytujeme. S tretími stranami uzatvárame formálne dohody na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Ide najmä o dodávateľa účtovných služieb, IT služieb. Okrem toho, vaše osobné údaje neposkytneme nikomu, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon a/alebo nariadenie (napr. Ministerstvo spravodlivosti, daňové úrady a pod.).

5. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to zaslaním emailu na adresu: info@progressphase.com.

6. Každá osoba, ktorej osobné údaje spracovávame je dotknutou osobou s nasledovnými právami: a) právo na prístup k Vašim osobným údajom – v listinnej alebo elektronickej podobe b) právo na opravu Vašich chybných osobných údajov c) právo namietať